Pontiki

Pontiki heeft haar privacy beleid aangepast aan de wetgeving volgens AVG, mei 2018. Hier volgt een uiteenzetting van dit beleid.

Opgeslagen gegevens

Pontiki verkoopt Griekse producten. Dit houdt in dat omwille van de Nederlandse wetgeving is Pontiki verplicht om gegevens bij te houden die nodig zijn om aan alle fiscale wetten te voldoen. Deze bijzondere verplichting staat dan uiteraard ook toe dat Pontiki deze gegevens gebruikt en opslaat.

Pontiki gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het verkopen van haar artikelen, de facturering ervan en het doen van fiscale aangiftes. Ze worden niet aan derden verstrekt of gebruikt voor andere doeleinden.

Als betrokkene er voor kiest de persoonsgegevens niet aan te leveren zal Pontiki haar diensten voor hem/haar niet kunnen uitvoeren.

Omwille van facturering aan klanten worden uitsluitend de namen en factuuradressen vastgelegd. Geen verdere of bijzondere persoonlijke gegevens van de contactpersonen.

Pontiki maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met gebruik van persoonsgegevens. Denk hierbij aan profilering door persoonsgegevens.

Omdat klanten ook kunnen bestellen via de webshop worden in deze webshop dezelfde als hierboven genoemde gegevens bewaard met daarbij ook nog een mailadres en wachtwoord. Zonder deze gegevens kan de webshop niet functioneren en kan de klant ook niet bestellen. Het is overigens wel mogelijk om zonder account te bestellen en in dat geval wordt er geen wachtwoord gevraagd en opgeslagen.

Verstrekking gegevens aan derden

Er worden geen gegevens beschikbaar gesteld aan derden.

Bewaartermijn opgeslagen gegevens

Zoals hierboven aangegeven moet Pontiki voldoen aan wettelijke fiscale verplichtingen. Een daarvan is de bewaartermijn van administratieve gegevens. Uiteraard bewaren wij alle gegevens gedurende deze periode en zullen ze daarna verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Hoewel het onmogelijk is om 100% veiligheid te garanderen doet Pontiki uiterste inspanningen om privacy gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Technisch is er alles aan gedaan om gegevens veilig op te slaan. Denk hierbij aan back-ups, firewalls, virusscanners, sterke wachtwoorden, permanente uitvoering van de laatste updates voor software, operating system en virusscan etc.

In de webshop van Pontiki worden gegevens opgeslagen zoals hierboven beschreven. Klanten kunnen er voor kiezen een account aan te maken of niet. Ook kunnen klanten ten alle tijden hun  account in de webshop op te heffen en te verwijderen. In dat geval blijven de gegevens van de klant alleen nog lokaal opgeslagen voor de financiële administratie.

Gegevens die door derden worden aangeleverd via bijvoorbeeld contactformulieren worden lokaal binnen het bedrijf opgeslagen en/of verwerkt.

Pontiki is een eenmansbedrijf. Organisatorisch zijn alle persoonsgegevens dientengevolge uitstekend beveiligd. Er is maar 1 persoon, de eigenaar van het bedrijf, die toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Pontiki is geen overheidsinstantie of publieke organisatie. Bovendien is de kernactiviteit niet het verzamelen van persoonsgegevens. Derhalve is er geen FG aangesteld.

Verwerkingsregister

Er is een verwerkingsregister conform de AVG voorhanden. Hierin wordt aangegeven welke gegevens worden opgeslagen, voor welk doel, naar aanleiding van welke wettelijke basis, de bewaartermijn en aan wie deze gegevens nog meer worden verstrekt. De inhoud van dit register komt over een met hetgeen u op deze pagina kunt lezen.

Verwerkersovereenkomst

Er worden geen gegevens aan derden beschikbaar gesteld. Derhalve zijn er ook geen verwerkersovereenkomsten beschikbaar.

Inzage gegevens

Iedere betrokkene van Pontiki kan een verzoek richten om inzage te krijgen van alle over hem/haar opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen dan zonder meer en volledig worden kenbaar gemaakt aan de aanvrager. Betrokken heeft ook het recht om gegevens te laten wijzigen of laten verwijderen. Uiteraard kan dit alleen indien Pontiki hierdoor haar wettelijke verplichtingen nog kan blijven voldoen.

Klachten

Indien u klachten heeft in relatie tot de opslag van persoonsgegevens door Pontiki, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Pontiki zal er alles aan doen om problemen op te lossen. U heeft uiteraard altijd het recht om een klacht aan te brengen bij de privacy toezichthouder. Pontiki zal u hierbij willen helpen als u hier prijs op stelt.

 

 

Contactgegevens

Pontiki, 6181 HM Elsloo

Contactpersoon, verantwoordelijke privacy : J. Maessen (Eigenaar)

 

Elsloo, 28 april 2018

X